සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය, ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර, ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය යන කෘති තැපැල් ගාස්තුවකින් තොරව කෘතිවල මිල පමණක් ගෙවා ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පහත ගිණුමට මුදල් බැරකර කෘති එවිය යුතු ලිපිනය Suroshana Iranga Facebook Page මගින් මා වෙත යොමු කරන්න.

බැංකු ගිණුම පිළිබඳ විස්තර

කොමර්ෂල් බැංකුව – 8040107597 (ඒ.එස්. ඉරංග)

සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය – රු. 350/=
ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර – රු. 400/=
ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය – රු. 350/=

 528 total views,  3 views today