කෘති ගෙන්වා ගැනීමට

සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය, ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර හා ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය යන කෘති තැපැල් ගාස්තුවකින් තොරව කෘතිවල මිල පමණක් ගෙවා ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පහත ගිණුම් අංකවලට මුදල් බැරකර කෘති එවිය යුතු ලිපිනය Facebook (www.facebook.com/suroiranga) මගින් හෝ
071-1704238 දුරකථන අංකයට මා වෙත යොමු කරන්න.

බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ විස්තර

ලංකා බැංකුව – 83278934 (ඒ.එස්. ඉරංග)
කොමර්ෂල් බැංකුව – 8040107597 (ඒ.එස්. ඉරංග)

සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය – රු. 350/=
ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර – රු. 400/=
ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය – රු. 350/=