කෘති ගෙන්වා ගැනීමට

සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය, ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර, ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය යන කෘති තැපැල් ගාස්තුවකින් තොරව කෘතිවල මිල පමණක් ගෙවා ගෙන්වා ගත හැකිය.

සමාජ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය – රු. 350/=
ජනමාධ්‍ය සහ සමාජ විචාර – රු. 400/=
ශිලාලිපි සංඥාර්ථවේදය – රු. 350/=

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර me@iranga.lk විද්‍යුත් ලිපිනය ඔස්සේ විමසන්න.

 2,112 total views,  7 views today