හිමිකරුවන්ට සහ වෙළෙඳ දැන්වීම්කරුවන්ට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරන්න නොදී ජනමාධ්‍ය ප‍්‍රමිතිගත කළ යුතුයි – Video

කතාව පහතින් නරඹන්න.

 559 total views,  2 views today

Comments

comments