අනූෂා සිවලිංගම්

අනූෂා සිවලිංගම් සිංහලට නැඟූ “මතක වන්නිය” හෙවත් උතුරේ ශේෂ පත්‍රය

කලා කෘතියකින් භාවමය කම්පනයක් ඇතිකළ හැකි නම් එයට කිසියම් සමාජ බලපෑමක් සිදුකළ හැකිය. එසේ මා තුළ කම්පනයත්, පශ්චාත්තාපයත් ජනිත කළ කෘතියක් පිළිබඳ මෙසේ සටහනක් තැබිය යුතු...