ගාමින්ද ප්‍රියවිරාජ්

0
More

සමාජ මාධ්‍ය ගැන ගාමින්දගෙන් වැදගත් අදහසක්

  • December 4, 2020

හරි ටීවී යූටියුබ් නාලිකාවෙි ලහිරු මුදලිගේ මෙහෙයවන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ගාමින්ද ප්‍රියවිරාජ් මෙරට ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරාවක් ලෙස ඉස්මතු වෙමින් පවතින සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ අවධානය යොමුකළ යුතු...