දීප්ති කුමාර ගුණරත්න

සියාමා නිසා යළි මුණගැසුණු බ්ලොග් සහෝදරත්වයේ සොඳුරු බැඳීම

බ්ලොග් විටෙක දැනුම උල්පතකි. තවත් විටෙක සතුට උල්පතකි. එසේම විටෙක මිතුරු උල්පතකි. එසේ බ්ලොග් ලොවෙන් උපන් මිතුරු ඇසුර වඩවඩාත් හදවතට දැනුණු මොහොතක් විඳින්නට පසුගිය දිනයක මා...