නන්දන වීරරත්න

8
More

සියාමා නිසා යළි මුණගැසුණු බ්ලොග් සහෝදරත්වයේ සොඳුරු බැඳීම

  • October 28, 2018

බ්ලොග් විටෙක දැනුම උල්පතකි. තවත් විටෙක සතුට උල්පතකි. එසේම විටෙක මිතුරු උල්පතකි. එසේ බ්ලොග් ලොවෙන් උපන් මිතුරු ඇසුර වඩවඩාත් හදවතට දැනුණු මොහොතක් විඳින්නට පසුගිය දිනයක මා...