බ්ලොග්

6
More

නූතන ජන විඥානයේ පදනම ගොඩනඟන “බ්ලොග්”

  • March 25, 2019

තමන්ගෙම වෙබ් අවකාශයක් ඇතුළෙ තමන්ට කැමති ඕනෑම දෙයක් තමන්ට කැමති විදිහකට ලියන එක තමයි බ්ලොග් කියලා හඳුන්වන්නේ. ගොඩක් අය බ්ලොග්වල තමන්ගේ ජීවිතය ලියන්නේ විනෝදාංශයක් විදිහට. හැබැයි...