මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර

0
More

මහඇදුරු සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ශ්‍රී ලාංකේය ගුවන්විදුලි සම්ප්‍රදාන භූමිකාව

  • April 18, 2024

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් නමින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ මැදිරියක් නම් කිරීම 2023 මාර්තු 09 වැනිදා සිදුකෙරුණු අතර ඊට සමගාමීව සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ගුවන්විදුලි මෙහෙවර අගයනු වස් “රෙදෙව්සරෙහි සරාසඳ”...