⁣කොරෝනා

කොරෝනා ව්‍යාප්තියට මාධ්‍යකරුවන් ද වගකිව යුතුය

කොරෝනා වසංගතය මෙරට ව්‍යාප්ත වීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේ දී ජනමාධ්‍ය ඊට එරෙහිව කටයුතු කළා මෙන්ම එය ව්‍යාප්තිය සඳහා ද ජනමාධ්‍යවල භූමිකාව හේතු වූ බව මාගේ...