පරපුරක අනාගතය අඳුරු කළ සරසවි අනධ්‍යයන සේවක වර්ජනය

දින 44 ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වූ සරසවි අනධ්‍යයන සේවක වර්ජනය ඊයේ දිනයෙන් අවසන් කරන බව විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවක ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ප්‍රකාශ කළේය. කෙසේ වුවත්…