මතක වන්නිය

2
More

අනූෂා සිවලිංගම් සිංහලට නැඟූ “මතක වන්නිය” හෙවත් උතුරේ ශේෂ පත්‍රය

  • November 3, 2018

කලා කෘතියකින් භාවමය කම්පනයක් ඇතිකළ හැකි නම් එයට කිසියම් සමාජ බලපෑමක් සිදුකළ හැකිය. එසේ මා තුළ කම්පනයත්, පශ්චාත්තාපයත් ජනිත කළ කෘතියක් පිළිබඳ මෙසේ සටහනක් තැබිය යුතු...