නව මාධ්‍ය නියාමනය කළ යුතුද?

ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය විජයානන්ද රූපසිංහ මහතා සමග පැවැත්වූ විශේෂ සාකච්ඡාව ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කිරීමක්…

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.