නව මාධ්‍ය නියාමනය කළ යුතුද?

ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය විජයානන්ද රූපසිංහ මහතා සමග පැවැත්වූ විශේෂ සාකච්ඡාව ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ ඉදිරිපත් කිරීමක්…

 

 778 total views,  3 views today

Comments

comments